Kathleen OBrien Feeding Time Oil painting

Kathleen O’Brien – Feeding Time